Registerutlåtande

 

Enligt dataskyddsförordningen har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att tydligt informera de registrerade. Detta uttalande uppfyller skyldigheten att informera.


1. Registrator

Porvoon Mittaletku Oy

Kontaktinformation:
Industriväg 3

06150 Porvoo

Kontaktuppgifter i ärenden som rör registret

Porvoon Mittaletku / Toni Mielikainen
Industriväg 3
06150 Porvoo
0400 292874
Email

Beroende på ärendet, kontaktinformationen för det eventuella dataskyddsombudet:

Porvoon Mittaletku / Toni Mielikainen
Industriväg 3
06150 Porvoo
0400 292874
Email


2. Registrerad

Kunder, potentiella kunder, leverantörer av varor


3. Syfte med användning av personuppgifter

Grund för att föra registret:
• Personuppgifter behandlas utifrån det registrerade kundförhållandet
• Personuppgifter behandlas på grundval av samtycke (t.ex. potentiell lista som samlas in på mässor, tillstånd för marknadsföring begärs på ett formulär)

Syfte med personuppgiftsbehandling och register

Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande:
• Kundrelationshantering
• Berätta om våra tjänster

4. Personuppgifter som ska lagras i registret

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktinformation
• namn
• adress
• e-post
• telefonnummer

Kundinformation
• information om köpta produkter/tjänster


5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, förfrågningar om användning av dessa ska göras till adressens kontaktinformation

Besiktningsrätt

Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter vi har lagrat.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade kan begära att få korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om honom.

Rätt att invända

Den registrerade kan invända mot behandling av personuppgifter om han anser att personuppgifterna har behandlats olagligt.

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av data för direktmarknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifter om databehandling inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att uppgifterna inte kan raderas.

Det bör noteras att den personuppgiftsansvarige kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte radera den begärda informationen. Registratorn är skyldig att förvara bokföringsmaterialet enligt den tid (10 år) som anges i bokföringslagen (2 kap. 10 §). Av denna anledning kan redovisningsrelaterat material inte raderas innan tidsfristen löper ut.


Återkallande av samtycke
Om behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade enbart baseras på samtycke, och inte till exempel på kundskap eller medlemskap, kan den registrerade återkalla samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsombudet

Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter tills ärendet är löst.

Överklaganderätt
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet om han anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhttstietod.html


6. Regelbundna informationskällor

Kundinformation erhålls enligt reglerna: som inloggning eller från företagsbesök.
• Från kunden själv när kundrelationen skapas
• Från kunden själv via ett onlineformulär


7. Regelbundet utlämnande av information

Som en generell regel lämnas inte information utanför Porvoon Mittaletku Oy för marknadsföringsändamål.


8. Bearbetningens varaktighet

• Personuppgifter behandlas som huvudregel så länge kundskapet är giltigt
• Den registrerade kan avregistrera sig från vår marknadsföringslista via länken i varje marknadsföringsmejl vi skickar.


9. Personuppgiftsbiträden

Kundregistret hanteras av de anställda på Porvoon Mittaletku Oy.

Den personuppgiftsansvarige och dess anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis lägga ut behandlingen av personuppgifter på entreprenad till en tredje part, i vilket fall vi garanterar genom avtalsöverenskommelser att personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt på lämpligt sätt.


10. Dataöverföring utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte uppgifterna för automatiskt beslutsfattande eller profilering.